Zařízení pro otáčení a rozebírání slévárenských forem

[:cs]

Hlavní části zařízení tvoří kolébka, která je otočná o 180° a v ní umístěné dva zdvižné protilehlé dopravníky.

V první fázi do kolébky přijíždí prázdná deska. Po najetí desky do středu dopravníku se kolébka otočí – deska je nahoře. Poté vjede do zařízení na spodní dopravník forma se „zapískovaným“ modelem. Oba dopravníky se sevřou a přitlačí prázdnou desku a formu k sobě. Po sevření se kolébka otoční zpět. K desce s modelem je přitlačen úderový vibrátor, který zavibruje s modelem, čímž zajistí „odlepení“ modelu od písku. Poté se dopravníky rozevřou, na spodním dopravníku zůstává forma s pískem a na horním dopravníku model. Forma je vyvezena na zavážecí vozík. Stůl se otočí zpět a deska s modelem je vyvezena na druhou stranu zařízení do skladu.

Všechny pohyby zařízení jsou řízeny, tudíž jsou plynulé a nedochází k rázům nebo cukání.

Tato skutečnost ve spojitosti s přesným vedením obou dopravníků zabraňuje poškození formy při otáčení a vyjímání modelu z písku.

Celý proces manipulace může být plně automatizovaný a může být zapracován do celé výrobní linky.

Video zde: https://www.youtube.com/watch?v=1BC3kWk0UFM[:en]The main parts of the device are the cradle, which can be turned by 180 ° with two raised opposite conveyors inside.

In the first stage, a blank plate enters the cradle. After the plate reaches the middle of the conveyor the cradle turns – the plate is on top. Then the form with a “sanded” model enters the device on the lower conveyor. Both conveyors grip and press the blank plate and the form together. After the press, the cradle turns back. An industrial vibrator is pressed against the plate with the model, which vibrates with the model thus ensuring “peeling off” the model from the sand. Then the conveyors are opened, the form and the sand stay on the lower conveyor and the model moves on the upper conveyor. The form is exported to a loading cart. The table is rotated back and the plate with the model is transported to the other side of the device to the storage.

All movements of the device are controlled, therefore they are smooth with no shocks or twitching.

This fact, in connection with the precise movement of both conveyors, prevents damage to the mould when rotating and removing the model from the sand.

The entire handling process can be fully automated and can be incorporated into the entire production line.

Video here: https://www.youtube.com/watch?v=1BC3kWk0UFM[:pl]Główną częścią urządzenia jest kolebka, która jest obrotowa o 180°, i w niej umieszczone dwa przeciwległe przenośniki podnośne.

W pierwszej gazie do kolebki przyjeżdża pusta płyta. Po wjechaniu płyty do środka przenośnika kolebka obróci się – płyta jest u góry. Następnie do urządzenia wjedzie na dolny przenośnik forma z „zapiaskowanym“ modelem. Oba przenośniki zwierają się i dociskają pustą płytę i formę do siebie. Po zwarciu kolebka obróci się z powrotem. Do płyty z modelem zostaje dociśnięty udarowy wibrator, który zawibruje modelem, przez co zapewni „odklejenie” modelu od piasku. Następnie przenośniki się rozwierają, na dolnym przenośniku pozostaje forma z piaskiem, a na górnym przenośniku model. Forma zostaje wywieziona na wózek wsadowy. Stół obróci się z powrotem i płyta s modelem zostaje wywieziona na drugą stronę urządzenia do składu.

Wszystkie ruchy urządzenia są sterowane, a więc są płynne i nie dochodzi do udarów lub szarpania.

Fakt ten w powiązaniu z dokładnym prowadzeniem obu przenośników zapobiega uszkodzeniu formy przy obracaniu i wyjmowaniu modelu z piasku.

Cały proces manipulacji może być w pełni zautomatyzowany i może zostać włączony do całej linii produkcyjnej.

Wideo tutaj:  https://www.youtube.com/watch?v=1BC3kWk0UFM[:ru]Основная часть устройства состоит из люльки, которая поворачивается на 180° и имеет два подъемных противолежащих конвейера.

На первом этапе в люльку подается пустая плита. После того, как плита попадает в центр конвейера, люлька поворачивается, и плита оказывается наверху. Затем в устройство на нижнем конвейере въезжает опока с моделью, заполненная песком. Оба конвейера сжимаются и прижимают пустую плиту и форму друг к другу. После того, как произошло сжатие, люлька поварачивается обратно. К плите с моделью прижимается ударный вибратор, который вибрирует с моделью, тем самым обеспечивая“ отслаивание ” модели от песка. Затем конвейеры разжимаются, и на нижнем конвейере остается форма с песком, а на верхнем конвейере – модель. Форма экспортируется на загрузочную тележку. Стол поворачивается назад, а доска с моделью экспортируется на другую сторону устройства, на склад.

Все движения устройства управляются, поэтому они плавные и не имеют импульсов или толчков.

Точное управление обоими конвейерами предотвращает повреждение формы при повороте и удалении модели из песка.

Весь процесс обработки может быть полностью автоматизирован и включен во всю производственную линию.

Видео здесь: https://www.youtube.com/watch?v=1BC3kWk0UFM[:]