Pro Železárny Podbrezová jsme vyrobili  finalizační linku na značení a rovnání trubek

[:cs]Vybudování nové finalizační linky

V září 2019 jsme úspěšně provedli funkční a výkonové zkoušky k zařízení “Finalizační linka na značení a rovnání trubek – II.etapa“ . Tato linka propojuje operace rovnání a značení. Rovnání probíhá na stávajícím rovnacím stroji, značení trubek je realizováno razícím kolečkem. Linka umožňuje rovněž značení trubek barvou pomocí tiskárny vybavené tryskami. Toto je možné realizovat na trubkách o parametrech – průměr trubky: 26,7-115mm, tloušťka stěny trubky: 2,6 – 16  mm, délka trubek: 4 000  – 15 000 m.[:en]Building a new finalizer line

In September 2019 we successfully performed functional and performance tests for the equipment “finalizing line on marking and straightening of tubes-stage II”. This line links the straightening and marking operations. The straightening is carried out on the existing equifying machine, the pipe marking is realized by a stamping wheel. The line also allows the marking of pipes using a printer equipped with nozzles. This can be realized on pipes with parameters-Tube diameter: 26,7-115mm, tube wall thickness: 2.6 – 16 mm, tube length: 4 000-15 000 m.[:pl]Tworzenie nowej linii finalizatorów

We wrześniu 2019 z powodzeniem przeprowadzono testy funkcjonalne i wydajności dla urządzeń “finalizowanie linii na znakowanie i prostowanie rur-etap II”. Linia ta łączy operacje prostowania i znakowania. Prostowanie odbywa się na istniejącej maszynie wyrównawczej, znakowanie rur jest realizowane przez tłoczenie koła. Linia umożliwia również znakowanie rur za pomocą drukarki wyposażonej w dysze. Można to zrealizować na rurach z parametrami-Średnica rury: 26,5-115mm, grubość ścianki rury: 2,6 – 16 mm, Długość rury: 4 000-15 000 m.[:ru]Строительство новой линии finalizer

В сентябре 2019 года мы успешно провели функциональные и эксплуатационные испытания оборудования «окончательной линии по разметке и выпрямлению труб-этапа II». Эта линия связывает операции выпрямляния и маркировки. Выпрямить осуществляется на существующей экумификации машины, трубная разметка реализуется штамповающим колесом. Линия также позволяет разметку труб с помощью принтера, оснащенного соплами. Это может быть реализовано на трубах с параметрами диаметром труб: 26,7-115 мм, толщина трубной стенки: 2,6 – 16 мм, длина трубки: 4 000-15 000 м.[:]